Secció 1: Primeres passes

5. Comentaris

Comentaris CSS

Podem incloure comentaris als nostres style sheets per tal d'aclarir-ne el contingut de cara a futures modificacions. La sintaxi és la mateixa que als comentaris multilínia de C o Java:

/* això és un comentari CSS */

Tot el que hi hagi després dels caràcters /* serà ignorat pel navegador fins que trobi el final del comentari, */. Un comentari pot ocupar més d'una línia, sempre que els signes que el delimitin siguin els correctes. Fixa't que no s'ha de posar punt i coma després d'un comentari. Vegem-ne alguns exemples:

H1 { color: blue; } /* primer comentari:
assignem color blau als H1 */

H2 /* seleccionem els H2 */ {
color: red; /* color vermell als H2 */
font-family: Verdana /* no oblidem el punt i coma! */ ;
font-size: 20px; /* ERROR! Ara sobra un punt i coma */ ;
/* i per acabar... */ margin: 20px; }

Fixa't que en la declaració per font-size hi ha un error. Imagina que no hi fos el comentari (recorda que el navegador els ignora per complet); tindríem dos punts i coma seguits.

Comentaris HTML

Alguns navegadors antics no tenen suport CSS i no entenen l'element STYLE, que, com hem vist, s'utilitza per incorporar style sheets. El problema és que, a més, interpretaran tot el text entre els tags <STYLE> i </STYLE> com a part de la pàgina i, per tant, veurem tot el codi de l'style sheet al navegador.

La solució és utilitzar un comentari HTML que englobi tot el codi CSS. És a dir:

<STYLE> <!--
     ...
     aquí van totes les sentències
     ...
--> </STYLE>

Compte! El comentari HTML no ha d'incloure els tags STYLE perquè els navegadors no llegirien l'style sheet.

Amb el temps aquesta mesura de seguretat es va fent menys necessària, ja que el suport per CSS s'està generalitzant, però encara avui és un bon costum utilitzar-la.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!