Secció 3: Propietats

3. Propietats relacionades amb el text

Les propietats relacionades amb el text controlen l'aparença del text que conté un element. Podem controlar-ne el tipus de font, el color, la decoració, la mida, etc. La majoria són molt fàcils de fer servir, ja que són força intuïtives i els valors que poden prendre són molt clars. Això sí, n'hi ha un bon grapat, així que no pretenguis recordar-les totes des del primer moment. La pràctica és la millor manera d'anar-les assimilant.

Totes les propietats que veurem en aquest apartat s'hereten, llevat de text-decoration i text-shadow, que com veurem són casos especials.

3.1. font-family

Aquesta propietat especifica un o més noms de família de font separats per comes.

H1 { font-family: Bodoni, "Times New Roman", serif; }

El navegador buscarà la primera font a l'ordinador del client. Si no la troba provarà amb la segona, i així successivament.

Hi ha dos tipus de noms de font:

Aquest és un sistema potent i flexible, ja que ens permet utilitzar fonts particulars, i alhora oferir una alternativa per als casos en què la font no estigui disponible a l'ordinador del client. És recomanable proporcionar una família genèrica com a darrera opció per garantir la màxima solidesa de l'style sheet.

Una altra utilitat de font-family és oferir una font per caràcters especials, com ara símbols matemàtics. Per exemple, la propietat

font-family: Garamond, Symbol;

farà que els símbols matemàtics, que no estan presents a la font Garamond, s'agafin de la font Symbol.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!